Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb od 6. mája 2020

Komentár sekretariátu KBS

 • Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
 • Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť na sv. omšiach bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
 • Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie. Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne, nech kňazi jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Nemožno im, samozrejme, brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená: dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.
 • Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel.
 • Nech k vstupu do chrámu umiestnia aj písomné upozornenie na platné opatrenia.
 • Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, prosíme kňazov, aby vhodným, viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov.
 • Podobne treba na podlahe chrámu „do hviezdice“ označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.
 • Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy.
 • Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.
 • V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
 • Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy.
 • Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch.
 • Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úklonom hlavy.
 • Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
 • Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky.
 • Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok.
 • V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy.
 • Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti.
Je na nás, aby sme tieto pravidlá,
ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred,
že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť,
ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.“